Regulamin sklepu

Administratorem strony jest Olga Gumeniuk Całkiem Inna Perspektywa 20-330 Lublin ul. Władysława Grabskiego 25D/27 NIP 946-270-29-13, REGON 387882141, mail: kontakt@olgagumeniuk.pl

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się kontakt@olgagumeniuk.pl 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,
 4. Sprzedawca – Olga Gumeniuk Całkiem Inna Perspektywa 20-330 Lublin ul. Władysława Grabskiego 25D/27 NIP 946-270-29-13  kontakt@olgagumeniuk.pl
 5. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy sprzedaży produktów oferowanych.

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych dostępnych w Sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • podłączenie do sieci Internet,
  • posiadanie standardowej przeglądarki internetowej,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Kupujący dokonuje płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący dostanie potwierdzenie zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 
 5. Między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa sprzedaży
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. 
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 8. Do ceny towaru Kupujący powinien doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy. 
 9. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden 2-3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. 
 10. Na zamówione produkty Sklep wystawia fakturę, która jest wysyłana w tym samym miesiącu rozliczeniowym na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Kupujący powinien poprawnie wypełnić dane do faktury w tym dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) jeśli jest taka potrzeba.

Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący,
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Paynow, bramka płatnicza należąca do mBank.
 4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. W przypadku szybkich przelewów Konsument zostanie automatycznie przekierowany na stronę banku w celu dokonania płatności.
 6. Zwrot środków: w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności).
 7. Realizacja zamówienia (produkt fizyczny) następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Produkty elektroniczne są wysyłane na adres mailowy podany w formularzu zamówienia po zaksięgowaniu się płatności. 
 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 9. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 10. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że materiały tekstowe i graficznie wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 
 

Reklamacje i odstąpienie od Umowy 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność za zwracany produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 5. Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektornicznej: kontakt@olgagumeniuk.pl.
 
 

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca (Olga Gumeniuk Całkiem Inna Perspektywa 20-330 Lublin ul. Władysława Grabskiego 25D/27 NIP 946-270-29-13  kontakt@olgagumeniuk.pl
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2022.